Biuro projektów STUDIO DK działa od 2003 r., początkowo jako STUDIO DK Dorota i Krzysztof Kokoszka spółka cywilna,  a od 2013 r. jako  STUDIO DK Sp. z o.o. Sp. k.

Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji projektowych w szeroko pojętej branży inżynierii środowiska.

Realizujemy projekty:

  • kanalizacji sanitarnej z przyłączami

  • kanalizacji deszczowej,

  • przepompowni ścieków,

  • podczyszczalni wód deszczowych,

  • oczyszczalni ścieków,

  • sieci wodociągowych wraz z przyłączami,

  • przepompowni wody,

  • stacji uzdatniania wody,

  • sieci gazowych z przyłączami.

Wykonujemy również badania gruntowo wodne oraz pomiary geodezyjne.

Przygotowujemy cały proces projektowy począwszy od koncepcji poprzez projekty budowlane, projekty wykonawcze,  uzyskanie wszelkich  uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń, aż po uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji.

Posiadamy odpowiedni potencjał organizacyjny i techniczny umożliwiający realizację dużych zadań projektowych. Dysponujemy fachową kadrą bogatą w doświadczenie zawodowe posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe.